Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

14:48
4564 c43d 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaWlodara Wlodara
06:57
2516 a014 420
Reposted frompoppyseed poppyseed viamglistyporanek mglistyporanek
06:52

December 05 2017

09:15
1600 2dba 420
Reposted frompesy pesy viasilence89 silence89
09:08
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasilence89 silence89
09:07
8184 d528 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasilence89 silence89

December 04 2017

10:42
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaSkydelan Skydelan
10:41
10:41
Reposted fromgarstki garstki viaalliwantisyou alliwantisyou
10:40
- Oczekiwałam od Ciebie trochę miłości - A czy ja zostałem wyprodukowany po to, żeby spełniać określoną rolę zapisaną w scenariuszu?
— Zosia i Tomek (Beksińscy)
Reposted fromEmisja Emisja viaSkydelan Skydelan
10:38
9506 7cb7 420
Reposted fromnoone97 noone97 viawszystkodupa wszystkodupa

November 30 2017

23:00
9330 e523 420
Reposted fromyczba yczba viaWlodara Wlodara
23:00

November 28 2017

21:20

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaSkydelan Skydelan
08:29
8592 8034 420
Reposted fromkfiati kfiati viawszystkodupa wszystkodupa
08:29

November 27 2017

18:22
2523 f367 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viawszystkodupa wszystkodupa
08:23

November 26 2017

23:43
0620 6f81 420
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viaWlodara Wlodara
23:36
2357 021f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl