Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

23:49
5319 1db2 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakyszz kyszz

June 08 2017

08:52
6588 f85c 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatirarira tirarira

June 06 2017

18:43
6951 82b0 420
Reposted fromjustadream justadream viaWlodara Wlodara

June 01 2017

16:03

May 27 2017

07:30

May 25 2017

19:59
8569 1224 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viakyszz kyszz
19:58
7466 adae 420
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die viakyszz kyszz
19:58
5701 7cff 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaWlodara Wlodara

May 16 2017

07:44

May 10 2017

06:51

May 09 2017

08:08
5584 7ce4 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
08:04
5737 8641 420
08:02
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
07:05
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

May 07 2017

10:36
3311 4339 420
Reposted fromkrzysk krzysk viakyszz kyszz
10:36
7057 9eed 420
Reposted fromshar17666 shar17666 viakyszz kyszz

May 05 2017

09:32
9340 900e 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
09:32
5591 568e 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
08:51
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

April 06 2017

08:38
1925 1b54 420
Reposted fromlaters laters viaflyleaf flyleaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl